Projekty UE

LINTER TOUR S. A. realizuje projekt z Funduszy Unii Europejskich EFRR w ramach RPO WSL

Tytuł Projektu:

Przeprowadzenie inwestycji powodującej wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa, poszerzenie oferty usługowej zwiększającej bezpieczeństwo sanitarne oraz wzrost zatrudnienia pracowników w dobie kryzysu zdrowia publicznego spowodowanym rozprzestrzenianiem się koronawirusa ludzkiego typu COVID-19 (SARS-CoV-2).

Numer Umowy  : UDA-RPSL.03.02.00-24-033D/20-00

Dofinansowanie : 800.000 zł

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LINTER TOUR S. A. z siedzibą w Istebnej, ul. 1588, 43-470 Istebna, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000403590, REGON 240979819, NIP 5482567592.